สรุปขั้นตอนยื่นขอ วัคซีนพาสปอร์ต เตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศ
ไม่มีกำหนดอายุ

สรุปขั้นตอนยื่นขอ วัคซีนพาสปอร์ต เตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศ

หลังจากที่หลายๆประเทศเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีกำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างชัดเจน หากผู้ใดประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศ จำเป็นต้องแสดง “วัคซีนพาสปอร์ต” บทความจึงนำรายละเอียดทุกขั้นตอน เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ เงื่อนไขการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต รวมไปถึงสถานที่ที่สามารถยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตมาฝากกัน


สารบัญ สรุปขั้นตอนยื่นขอ วัคซีนพาสปอร์ต


 

vaccine passpport

วัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร?

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คือ ใบรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 โดส หรือผู้ที่หายจากการป่วย ในกรณีก่อนหน้านี้เคยติดโรคโควิด-19 หรือผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าและออกของประเทศนั้นๆ

 

ช่องทางการขอวัคซีนพาสปอร์ต

โดยปกติแล้วผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ หรือสามารถตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนออนไลน์ได้ทางไลน์หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ซึ่งขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต สามารถติดต่อได้โดยตรงที่หน่วยงานที่เปิดให้บริการ หรือสามารถขอวัคซีนพาสปอร์ตออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม วิธีการ ดังนี้

การขอวัคซีนพาสปอร์ตแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ต

 1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”
 2. กดเลือกเมนู “International Certificate”
 3. จะมีข้อความ "ขอหนังสือรับรอง" และ "ติดตามสถานะการยื่นขอหนังสือรับรอง" ปรากฎขึ้นมา
 4. กดเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”
 5. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 6. กดเลือกรูปแบบการขอรับหนังสือการรับรองฯ ได้แก่ มารับด้วยตนเอง, จัดส่งตามที่อยู่ และอีเมล
 7. กดเลือกช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ ชำระเงินสดในวันที่มารับหนังสือรับรองฯ หรือ ชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
 8. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ (Confirm)

การขอวัคซีนพาสปอร์ตโดยตรงที่หน่วยงานที่เปิดให้บริการ

ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ต

 1. ตรวจสอบสถานที่ วันและเวลาในการเปิดทำการ รวมถึงเงื่อนไขของสถานที่ที่สามารถ Walk-in เข้ารับวัคซีนพาสปอร์ตได้
 2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอรับวัคซีนพาสปอร์ตให้ครบถ้วน
 3. ในกรณีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม และเลือกมารับวัคซีนพาสปอร์ตด้วยตนเอง ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง ราคา 50 บาท/เล่ม

 

เงื่อนไขในการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต

เงื่อนไขในการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต มีดังนี้

 1. สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว
 2. สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่มาขอวัคซีนพาสปอร์ต

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวัคซีนพาสปอร์ต สามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ กรณีมาขอรับเอกสารด้วยตนเอง และ กรณีผู้ขอเอกสารรับรองฯ เซ็นมอบอำนาจ ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะใช้เอกสารในการขอวัคซีนพาสปอร์ตที่แตกต่างกัน ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้กรณีมารับด้วยตนเอง

 • บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (ขอได้จากจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน) ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุวันเดินทางของผู้เดินทางไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่มาทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม

เอกสารที่ต้องใช้กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ในกรณีเซ็นมอบอำนาจ ขอรับวัคซีนพาสปอร์ต จะมีเอกสารหลักฐาน 2 ส่วน รวมทั้งหมด 6 รายการ ดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารของผู้มอบอำนาจ

 • บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (ขอได้จากจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน) ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุวันเดินทางของผู้เดินทางไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่มาทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม

ส่วนที่ 2 เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ทางลิงก์นี้ : http://vpassport.ddc.moph.go.th/fileupload1/form.pdf
 • บัตรประชาชนฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

 

สถานที่ออกเอกสารรับรองวัคซีนพาสปอร์ต

ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เปิดให้บริการออกเอกสารรับรองวัคซีนพาสปอร์ต ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

วันและเวลาเปิดให้บริการ

 • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. หยุดวันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

 • โทร: 0-2951-1170-79 ต่อ 3430
 • Email : tmcbamras@gmail.com

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) จ. กรุงเทพฯ

การออกเอกสารรับรองวัคซีนพาสปอร์ตที่ สปคม. จะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น ไม่รับ Walk in ทุกกรณี

ช่องทางการนัดหมาย

สามารถทำนัดหมายเข้ารับบริการ ได้ที่ : http://vacn.ddc.moph.go.th/

วันและเวลาเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการออกเอกสารรับรองวัคซีนพาสปอร์ตทุกวัน ผ่านทางอีเมล Email : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th และจะให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและภูมิลำเนาจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางการติดต่อ

 • โทร: 0-2134-0139

4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

จะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น

ช่องทางการนัดหมาย

สามารถทำนัดหมายเข้ารับบริการ ได้ที่ : http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php

วันและเวลาเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์และวันพุธ ในเวลา เวลา 09.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ

 • โทร: 0-2590-3232, 0-2590-3234-35
 • E-mail: travelhealth@ddc.mail.go.th 

 

travel vaccine

วัคซีนพาสปอร์ตและพาสปอร์ตเล่มเดี่ยว สามารถเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง?

แม้ว่าการทำวัคซีนพาสปอร์ตจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไรนักในบางประเทศ ทำให้มีขั้นตอนการขอเข้าประเทศที่เข้มงวดและรัดกุม แต่ก็มีหลายประเทศที่เริ่มเปิดการเดินทางและท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 1. ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้วัคซีนพาสปอร์ต หรือ Green Pass ซึ่งใช้เป็นใบเบิกทางการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากได้ โดยวัคซีนพาสปอร์ตของประเทศอิสราเอล มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 6 เดือน
 2. ประเทศสิงคโปร์ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ Travel Pass เพื่อเป็นวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับเข้าประเทศได้
 3. สหภาพยุโรป สามารถใช้พาสปอร์ตดิจิตอล (QR Code) เพื่อให้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างเสรี

นอกจากนี้หลายๆ ประเทศก็เริ่มมีมาตรการการนำวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ รวมถึงการใช้แผนวัคซีนท่องเที่ยวเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่

 1. ประเทศดูไบ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมเปิดแผนให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวจีน
 2. ประเทศรัสเซีย ที่เริ่มมีการจัดทำแพ็กเกจวัคซีนท่องเที่ยวแล้วในขณะนี้
 3. ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีแคมเปญจัดทริปฉีดวัคซีนระยะสั้นและระยะยาว พร้อมบริการที่พักในรีสอร์ต
 4. ประเทศเซอร์เบีย ซึ่งที่ได้มีการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติ ที่ได้เดินทางมาที่ประเทศเซอร์เบียได้
 5. สาธารณรัฐมอริเชียส หมู่เกาะที่เปิดรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ฟรี
 6. สหรัฐอเมริกา (22 รัฐ) หนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้ายี่ห้อวัคซีนโควิด-19 อย่างหลากหลาย ก็เปิดรับนักท่องเที่ยว พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ฟรี
 7. มัลดีฟส์ หมู่เกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก็ได้เปิดรับนักท่องเที่ยว ในแพกเกจ วัคซีนทัวร์ภายใต้คอนเซ็ปต์ 3V (Visit-Vaccinate-Vacation) ทั้ง 2 โดส ซึ่งบังคับนักท่องเที่ยวพักที่มัลดีฟส์เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ในการยื่นขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศที่เรานำมาฝากกัน ถึงแม้หลายๆ คนจะได้รับวัคซีนครบ 2 โดสตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว แต่โควิด-19 ยังไม่หายไปไหน เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย เรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่เหมาะสม หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ข้างนอก และอย่าลืมล้างมือทุกครั้งเมื่อกลับเข้าสถานที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

Related