นิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์ในเสียง (Art Science in Sound EXHIBITION)
ไม่มีกำหนดอายุ

นิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์ในเสียง (Art Science in Sound EXHIBITION)

เสียงเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้กำหนดให้ปี ค.ศ. 2020 – 2021 เป็นปีแห่งเสียงสากล (International Year of Sound 2020 - 2021 : IYS2020-2021) เพื่อเน้นความสำคัญของเสียง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเสียง ส่งเสริมความเข้าใจในการควบคุมเสียงรบกวนในธรรมชาติ และในสภาพแวดล้อมทั่วไป รวมถึงเสียงในบริบทของดนตรี โดยมองว่าเสียงเกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์ในเสียง จากแนวคิดเล่าเรื่องราวของเสียงตามแนวทางของยูเนสโก ที่ NSM Science Square ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยมีเป้าหมาย ให้ผู้เข้าชมเล่นสนุกกับเสียง และสัมผัสประสบการณ์เสียงในมิติทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้บริบทแวดล้อมด้วยบรรยากาศของเสียง และความงดงามพลิ้วไหวของเสียงในมิติทางศิลปะ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นตระหนักถึงความสำคัญของ ‘เสียง’ ที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และโลกของเรา

รูปแบบและเนื้อหาของนิทรรศการ

รูปแบบและเนื้อหาของนิทรรศการ

นิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์ในเสียง เป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของเสียงในมิติของความเป็นวิทยาศาสตร์ และ เสียงในความเป็นศิลปะ ดังคำกล่าวของไอน์สไตน์ที่กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์และศิลปะ มีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันเป็นสุนทรียศาสตร์” อีกทั้ง เป็นการยอมรับข้อถกเถียงที่ว่า “วิทยาศาสตร์และศิลปะ เป็นศาสตร์ที่อยู่ในกิ่งก้านสาขาเดียวกัน” นิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์ในเสียง จึงนำเสนอเนื้อหาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์ และมีศิลปะแอบแฝงอย่างแยบยลอยู่ในการนำเสนอนั้น ซึ่งนิทรรศการนี้อาจอยู่ในรูปแบบการออกแบบบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยเสียง (Environment of Sound) อารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) ในเชิงศิลปะที่มีความสวยงาม ขณะเดียวกันก็แทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยเช่นกัน โดยไม่มีเกณฑ์กำหนดตายตัวเพื่อแบ่งขอบเขตของ “วิทยาศาสตร์” และ “ศิลปะ”

กิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการ

ในพื้นที่นิทรรศการ ผู้เข้าชมจะได้เล่นสนุกกับชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ที่สื่อถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเสียง และสัมผัสประสบการณ์เสียงในมิติทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้บริบทแวดล้อมด้วยบรรยากาศของเสียง และความงดงามพลิ้วไหวของเสียงในมิติทางศิลปะใน 5 โซนหลักของนิทรรศการ ดังนี้

Introduction of International Year of Sound

Introduction of International Year of Sound 2020-2021

สัมผัสประสบการณ์เสียงที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโลก ผ่านอุโมงค์แห่งเสียงพร้อมแสงสี รวมถึงเรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดปีสากลแห่งเสียง ตามนโยบายของ ยูเนสโก (UNESCO)

ศาสตร์ของเสียง

ศาสตร์ของเสียง

ความหมายของเสียงในทางฟิสิกส์ ได้แก่ การเกิดเสียง การสั่น สมบัติของเสียง คลื่นเสียง การแทรกสอดของคลื่นเสียง (Beats) การเลี้ยวเบน ความเข้มเสียง ระดับเสียง การกำทอน (Resonance) ปรากฏการณ์ดอปเปอร์คลื่นกระแทก (Sonic Boom) อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนของเสียง การได้ยินเสียง อวัยวะการรับเสียงของมนุษย์

เสียง ความรู้สึกและสุนทรียภาพ

เสียง ความรู้สึกและสุนทรียภาพ

นำเสนอเรื่องราวของเสียงที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก รวมถึง ความหมายของเสียงในเชิง จิตสวนศาสตร์ (Psychoacoustics) พบกับชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ที่สามารถจำแนกอารมณ์จากเสียงพูด และเสียงที่มีส่วนช่วยในการบำบัดร่างกายและจิตใจท่ามกลางสภาวะความเคร่งเครียดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เสียงของเพื่อนร่วมโลก

เสียงของเพื่อนร่วมโลก

นำเสนอเรื่องราวของเสียงในสัตว์สิ่งมีชีวิต การสื่อสารด้วยเสียงของสัตว์ ความหมายเสียงของสัตว์ในการสื่อสาร เสียงจากธรรมชาติ อาทิ เสียงไก่ขัน นกร้อง ย่านความถี่ของสัตว์ในการสื่อสาร เป็นต้น

ห้องทัศนียภาพของเสียงทางธรรมชาติ

ห้องทัศนียภาพของเสียงทางธรรมชาติ (Natural Soundscape)

จัดแสดงสัตว์ Stuff

จัดแสดงสัตว์ Stuff ด้วยวิธีการ Taxidermy พร้อมกับนำเสนอเสียงของสัตว์นั้นๆ ในแง่มุมของการสื่อสารด้วยเสียงของสัตว์

คีตประยุกต์

คีตประยุกต์

นำเสนอเทคโนโลยีที่นำเสียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้คลื่นเสียงเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เครื่องช่วยขยายเสียงสำหรับคนหูหนวก การใช้เสียงเพื่อประโยชน์ทางทะเล (Underwater Acoustics) รวมถึงการหาตำแหน่งวัตถุโดยใช้เสียงสะท้อน (Echolocation)

อัตราค่าเข้าชม

• ผู้ใหญ่ 20 บาท

• นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ เข้าฟรี

ช่องทางติดต่อ

• โทรศัพท์: 02-577-9999 ต่อ 2122-2123 หรือ 02-577-9970

• Facebook: NSM Science Square @ The Street Ratchada

วันเวลา เปิด-ปิด บริการ

• เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. – 19.00 น.

สถานที่

• ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

 

ผู้เข้าชมนิทรรศการ จะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงในเชิงฟิสิกส์ การใช้เสียงเพื่อประโยชน์เชิงสุนทรียภาพและการบำบัดอารมณ์และจิตใจ รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม เป็นต้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องศาสตร์ของเสียงทั้งทางตรง เช่น ในสาขาฟิสิกส์ หรือทางอ้อม เช่น การแพทย์ประยุกต์ ชีวการแพทย์ ดนตรี การใช้เสียงในการบำบัด เป็นต้น มาสนุกพร้อมเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ NSM Science Square ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสร้างสรรค์ใจกลางเมือง

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่

Related